Nonlinear Photonics, Hattori, Kano, and You Group, University of Tsukuba

Members

Professor
Toshiaki Hattori

Associate Professor
Hideaki Kano

Assistant Professor
Borwen You

D2
Shu Yuguchi

M2
Zhao Siqi
Yuuto Kijima
Yudai Suzuki
Koji Furuno
Yuki Takei
Takumi Maruyama

M1
Ryuji Iwasa
Yuki Oka
Daiki Kaneta
Shu Sato
Su Zhaorui
Shinichi Miyazaki

B4
Kosuke Fujitani
Shunsuke Akasaka
Kazuyuki Makihara
Singo Komoto
Hayato Tobo
Hidekazu Yosinaga

Research student
Liu Boran
Liu Jianan
Robin, Chen Ruijun
Chris, Long Changzhou
Wang Jiali