Shinji Yuasa

Email:yuasa-s aist.go.jp
(Replace with an at sign.)